HR–AZDN–1: C. kr.Glavno nadzorništvo za uređenje osnovnih škola u Dalmaciji, 1819.–1840.

Signatura: HR–AZDN–1
Klasifikacija: A.1.7.2
Naziv fonda: C. kr. Glavno nadzorništvo za uređenje osnovnih škola u Dalmaciji
Vrijeme nastanka gradiva: 1819.–1840.
Količina: 22 knj., 90 kut., 9,50 d/m
Stvaratelj: I. R. Ispettorato generale pell’organizzazione delle scuole elementari 1819–1840, Školsko povjerenstvo (Commissione scoloastica)

 

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Nakon pada Napoleona, odlukom Bečkoga kongresa (1814.–1815.) Dalmacija ponovno dolazi pod upravu Austrije. Kako bi unaprijedio školstvo, upravitelj Pokrajine F. Tomašić odlukom od 15. travnja 1814. imenuje Ivana Kreljanovića Albinonija privremenim središnjim školskim nadzornikom javne nastave. Svjestan teškoga stanja u prosvjeti i nemogućnosti da unaprijedi školstvo, Kreljanović je 24. studenoga 1816. na vlastiti zahtjev, razriješen dužnosti.

Na poticaj bečkog Dvorskog povjerenstva za nastavu (C.R. Aulica commissione per i studi) i nastojanjem dalmatinske Vlade (Governo della Dalmazia) imenovan je privremeni Glavni nadzornik za uređenje i upravu osnovnih/pučkih škola. Car je odlukom od 2. listopada 1818. osnovao C. kr. Glavno nadzorništvo za uređenje osnovnih škola sa sjedištem u Zadru, a drugom odlukom od 2. rujna 1827. osnovano je Školsko povjerenstvo (Commissione scolastica) koje je imalo zamijeniti glavnoga nadzornika u djelatnostima nadzora i uprave osnovnih škola. I ovo povjerenstvo djelovalo je privremeno sve dok se konačno uprava školstva potpuno stavila u nadležnost biskupijama. Školsko povjerenstvo raspušteno je dopisom Dvorskog povjerenstva za nastavu 26. listopada 1839., ali je ono djelovalo do početka veljače 1840.

 

NADLEŽNOST I FUNKCIJE

Carskom odlukom od 4. prosinca 1818. utvrđena je nadležnost školskog nadzornika, a odlukom Dvorskog povjerenstva za nastavu od 17. prosinca 1818. izdane su upute za djelovanje glavnog nadzornika. U nadležnost Glavnog nadzorništva, odnosno glavnog nadzornika spada nadzor i ustroj osnovnih, nižih i viših (pučkih) škola, organizacija nastave, disciplina i red u osnovnim školama, provođenje odluka viših upravnih tijela te razrada zakona o osnovnom školstvu u Pokrajini Dalmaciji.

U prioritetne poslove Glavnog nadzorništva spadalo je osnivanje osnovnih škola, kao i glavnih viših škola u kojima su se obrazovali učitelji za rad u osnovnim školama. Glavni nadzornik nadzirao je moral i političku stegu učitelja i učenika, brinuo o personalnim promjenama u školama, zaprimao razne pritužbe, potvrđivao godišnje planove i rasporede škola, vršio inspekcijski nadzor škola u Dalmaciji jednom godišnje te nadzirao završne ispite na kraju godine u glavnoj školi u Zadru.

Glavni nadzornik slao je na kraju školske godine glavni izvještaj o stanju osnovnih škola u svim okružjima Pokrajinskoj vladi u Zadru. Svake je godine obilazio sjemeništa u biskupijama Dalmacije i bio je glavni ispitivač iz predmeta metodike.

Ekonomski poslovi škola bili su u nadležnosti javne uprave, a vjerski odgoj je bio pod nadzorom biskupskih ordinarijata.

Utjecaj glavnog nadzornika ograničen je 1827., kada on postaje izvjestiteljem za školske poslove u novoosnovanom Školskom povjerenstvu. Nadležnost, funkcije i područje djelovanja Školskog povjerenstva bili su isti onima koje je obavljalo Glavno nadzorništvo, odnosno glavni nadzornik.

Područna nadležnost Glavnog nadzorništva i Školskog povjerenstva obuhvaćala je cijelu Pokrajinu Dalmaciju tada podijeljenu na četiri okružja (zadarsko, splitsko, dubrovačko i kotorsko).

 

ADMINISTRATIVNI USTROJ

C. kr. Glavno nadzorništvo za uređenje osnovnih škola u Dalmaciji ustrojeno je kao poseban ured pri Vladi za Dalmaciju. Na čelu nadzorništva bio je glavni nadzornik, kojega je na prijedlog Dvorskog povjerenstva za nastavu imenovao car. On se birao iz redova svećenstva. Vlada mu je dodijelila pisara koji je vodio uredske poslove i arhiv koji je bio odvojen od ostalih vladinih odjela.

Glavnom su nadzorniku bili podređeni okružni i kotarski školski nadzornici te upravitelji osnovnih škola. Osnivanjem Školskog povjerenstva 1827. glavni nadzornik postaje izvjestiteljem Školskoga povjerenstva. Povjerenstvo je također djelovalo kao zaseban ured Vlade za Dalmaciju. Školsko povjerenstvo je imalo četiri člana na čelu sa predsjednikom — zadarskim nadbiskupom. Glavnim nadzornikom imenovan je 17. listopada 1818. svećenik Juraj Plančić. Njegov ured počeo je djelovati u svibnju 1819. Naslijedio ga je 1832. svećenik Mate Šantić koji je i posljednji glavni nadzornik do prestanka rada Školskog povjerenstva u veljači 1840.

 

POVIJEST FONDA

Fond je smješten u Nadbiskupskom arhivu u Zadru. Prema zapisniku Školskog povjerenstva od 10. veljače 1840., (zapisnik br. 33/40) izvršena je primopredaja inventara i spisa između Vlade i Nadbiskupije. Spisi su predani uredu nadbiskupske kurije.

 

SADRŽAJ FONDA

Gradivo se sastojalo od 90 svežnjeva spisa te 19 knjiga urudžbenih zapisnika i 3 knjige kazala. Spisi su sačuvani od 1819. do 1840. Sačuvani su svi urudžbeni zapisnici osim za 1822. Kazala urudžbenih zapisnika su sačuvana za godine 1819.–1839. a rađena su na temelju urudžbenih zapisnika prema prvom početnom slovu fizičke osobe, predmeta ili mjesta.

Spisi su odlagani prema tekućem broju urudžbenih zapisnika. U razdoblju od 1819. do 1827. upis brojeva spisa na početku godine nastavlja se na zadnji broj iz prethodne godine, a nakon 1827. upis broja spisa se unosi za svaku godinu nanovo od broja jedan. Spise fonda uglavnom čine razni izvještaji ureda okružnih i kotarskih školskih nadzornika, naredbe i okružnice Pokrajinske Vlade te izvještaji glavnog nadzornika upućeni Vladi i dr.

 

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

 1. Urudžbeni zapisnik Glavnog nadzorništva za uređenje osnovnih škola u Dalmaciji i Školskoga povjerenstva, 1819. 1822.–1827., br. 1–7475, knj. 1–7
 2. Urudžbeni zapisnik Školskog povjerenstva, 1827.–1828., br. 1–1605, knj. 8.
 3. Urudžbeni zapisnik Školskog povjerenstva, 1829., br. 1–1200, knj. 9.
 4. Urudžbeni zapisnik Školskog povjerenstva, 1830., br. 1–1240, knj. 10.
 5. Urudžbeni zapisnik Školskog povjerenstva, 1831., br. 1–1220, knj. 11.
 6. Urudžbeni zapisnik Školskog povjerenstva, 1832., br. 1–1375, knj. 12.
 7. Urudžbeni zapisnik Školskog povjerenstva, 1833., br. 1–1624, knj. 13.
 8. Urudžbeni zapisnik Školskog povjerenstva, 1834., br. 1–1659, knj. 14.
 9. Urudžbeni zapisnik Školskog povjerenstva, 1835., br. 1–1155, knj. 15.
 10. Urudžbeni zapisnik Školskog povjerenstva, 1836., br. 1–1074, knj. 16.
 11. Urudžbeni zapisnik Školskog povjerenstva, 1837., br. 1–818, knj. 17.
 12. Urudžbeni zapisnik Školskog povjerenstva, 1838., br. 1–580, knj. 18.
 13. Urudžbeni zapisnik Školskog povjerenstva, 1839.–1840., br. 1–503, 1–35, knj. 19.

Kazala

 1. Kazala Glavnoga nadzorništva, 1819.–1821. A–Z, knj. 20.
 2. Kazala Glavnoga nadzorništva, 1819.–1824. A–Z, knj. 21.
 3. Kazala Glavnoga nadzorništva za uređenje osnovnih škola u Dalmaciji i Školskoga povjerenstva, 1823.–1839. A–Z, knj. 22.

Spisi: 1819.–1840., kut. 1–90.

 

JEZIK/PISMO: Talijanski, njemački, hrvatski; latinica, gotica.

 

OBAVIJESNO POMAGALO: Sumarni inventar s popisom najvažnijih predmeta.

 

DOPUNSKI IZVORI

HR DAZD-88: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju Zadar, (1813.–1918.)
HR DAZD-91: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju Zadar, Odjel bogoštovlja(1813.–1918.)
HR DAZD-102: Okružno poglavarstvo Zadar (1816. –1865.)
HR DAZD-109: Kotarsko poglavarstvo Zadar (1821.–1868.)
HR DAST-5: Kotarsko poglavarstvo Split (1821.–1918.)
HR DADU-81: Okružno poglavarstvo u Dubrovniku (1816.–1868.)
HR–AZDN-50: Izvadci iz školskih imenika 1819./1875.

 

BIBLIOGRAFIJA

Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj / uredio Dragutin Franković. Zagreb: Pedagoško– književni zbor, Zagreb, 1958. *** Ströll, Antun. Pučko školstvo u Dalmaciji. Zadar, 1900. *** Ljubičić, Šime. Kronika školstva Ninske općine do 1920. Nin: Matica hrvatska, 2005. *** Ljubičić, Šime. Pučko školstvo zadarskog kotara od 1869. do 1920. Nin: Matica hrvatska, Ogranak Nin, 2010. *** Maštrović, Ljubomir. Povijesni pregled školstva u Zadru, Zadar: geografija, saobraćaj, povijest, kultura: Zbornik. Zagreb: Matica hrvatska, 1964.: str. 487–526 *** Pederin, Ivan. Odjek školske reforme Marije Terezije u Dalmaciji (1815.— 1826.), Kolo, br. 4. Zagreb, 2003. *** Perić, Ivo. Borba za ponarođenje dalmatinskog školstva. Zagreb: Hrvatski školski muzej, 1974. . *** Urlić, Šime. Crtice iz dalmatinskog školstva, II dio (rukopis). Arhiv Hrvatskog školskog muzeja u Zagrebu *** Zaninović, Mate. O pokrajinskim školskim nadzornicima pučkih (narodnih) škola u Dalmaciji do 1918. godine. Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 25(1986). *** Zaninović, Mate. Nadzor škola u Dalmaciji do propasti Austro–Ugarske 1918, Zbornik za historiju školstva i prosvjete. Zagreb, 1968. *** Zaninović, Mate. Pokrajinski školski zakoni i pravilnici u Dalmaciji do 1918., Pedagoški rad, br. 1–2. Zagreb, 1961. *** Racolta delle leggi ed ordinanze per la Dalmazia. Zadar, 1819.–1848.