HR–AZDN–2: Biskupsko školsko nadzorništvo u Zadru, 1837.–1869.

Signatura: HR–AZDN–2
Klasifikacija: A. 1.7.3
Naziv fonda: Biskupsko školsko nadzorništvo u Zadru
Vrijeme nastanka gradiva: 1837. — 1869.
Količina: 6 knj., 39 svež.; 4,5 d/m
Stvaratelj: Biskupsko školsko nadzorništvo u Zadru (Ispettorato scolastico diocesano)

 

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Carskom odlukom od 2. rujna 1827. bilo je određeno da će Školsko povjerenstvo za nadzor škola u Dalmaciji prestati djelovati kada se nadzor potpuno preda na upravu biskupijama. Školsko povjerenstvo je djelovalo do početka 1840. Iste godine kada nadzor nad osnovnim školama u Dalmaciji prelazi potpuno u ruke Crkve.
Zadarska nadbiskupija je 1837. privremeno preuzela nadzor nad školstvom u Nadbiskupiji dok je formalno nadzor nad školstvom počeo od 1840. Zadarsko okružje je obuhvaćalo Zadarsku i Šibensku biskupiju i rapski provikarijat, a sastojao se od dva školska kotara, zadarskoga i šibenskoga. U novom ustroju dalmatinskih biskupija u Šibenskoj biskupiji je 1839. osnovano školsko nadzorništvo. Nakon 1840. ustanovljena su sva biskupska nadzorništva osnovnog školstva u Dalmaciji. Određivanjem novih granica svaka je biskupija nadzirala školstvo na svome području. Takvo stanje ostaje do stupanja na snagu novoga zakona o školstvu 1869. Tim se zakonom školstvo odvaja od Crkve, a nadzor nad školstvom preuzima država.

 

NADLEŽNOST I FUNKCIJE

Biskupsko nadzorništvo je nadzor osnovnih škola vršilo na području svoje biskupije. Taj se nadzor odnosio na sve poslove vezane uz školstvo kao što su: stega i moral učitelja i učenika, rad na godišnjim planovima, praćenje provedbe godišnjega plana, nabava udžbenika, obilazak škola, rješavanje raznih pritužaba, upis učenika, godišnji izvještaji i dr.

 

ADMINISTRATIVNI USTROJ

Na čelu svakoga biskupijskoga školskog nadzorništva bio je glavni biskupijski nadzornik koji je uvijek bio svećenik. Njemu su u školskim kotarevima i mjestima bili odgovorni kotarski i mjesni školski nadzornici, koji su također gotovo redovito bili svećenici. Na ljestvici odgovornosti najniže su bili ravnatelji — voditelji osnovnih/ pučkih škola, također svećenici. Upravnim promjenama 1848. i novim školskim zakonima iz 1850. uvedena je funkcija provizornog izvjestitelja za školstvo u Pokrajini Dalmaciji. On je u ime države nadzirao rad biskupijskih nadzornika za školstvo. Ta je funkcija trajala s prekidima do 1869. Tada se ustanovljuje Pokrajinsko školsko vijeće, a država preuzima nadzor nad osnovnim školstvom. Nadzor nad nastavom vjeronauka i dalje ostaje u nadležnosti Crkve.

 

POVIJEST FONDA

Fond je smješten u Arhivu Zadarske nadbiskupije. Budući da su školska nadzorništva u navedenom periodu bila pod upravom Crkve, tako su i spisi nadzorništva sačuvani u prostorijama Nadbiskupskog arhiva. Fond nije sređen.

 

SADRŽAJ FONDA

Gradivo fonda uglavnom čine razni izvještaji kotarskih i mjesnih školskih nadzornika te ravnatelja škola, zatim dopisi i izvještaji biskupskog nadzornika upućeni Ministarstvu za bogoštovlje i nastavu kao i dopisivanje s ostalim tijelima pokrajinske vlasti i dr. Od 1837. do 1869. godine spisi se odlažu prema tekućem broju urudžbenoga zapisnika. Urudžbeni zapisnici su sačuvani za razdoblje 1837.–1861. Nedostaju urudžbeni zapisnici za razdoblje od 1862. do 1869. Nije poznato jesu li postojala kazala urudžbenih zapisnika.

 

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici
1. Urudžbeni zapisnik 1837.–1842., knj. 1.
2. Urudžbeni zapisnik 1842.–1844., knj. 2.
3. Urudžbeni zapisnik 1845.–1846., knj. 3.
4. Urudžbeni zapisnik 1847.–1849., knj. 4.
5. Urudžbeni zapisnik 1850.–1854., knj. 5.
6. Urudžbeni zapisnik 1855.–1861., knj. 6.

Spisi: 1837.–1869., svež. 1–39.

 

JEZIK/PISMO: talijanski, njemački, hrvatski; latinica i njemačka gotica.

 

OBAVIJESNO POMAGALO: Izvorne pomoćne knjige.

 

DOPUNSKI IZVORI

Vidi HR–AZDN–1: C. kr. Glavno nadzorništvo za uređenje osnovnih škola u Dalmaciji 1819.–1840.

 

BIBLIOGRAFIJA:

Vidi HR–AZDN–1: C. kr. Glavno nadzorništvo za uređenje osnovnih škola u Dalmaciji 1819.–1840.