HR–AZDN–19: Župa Sv. Stošije Zadar, 1769./1961.

Signatura: HR–AZDN–19
Klasifikacija: J.1.5
Naziv fonda: Župa Sv. Stošije Zadar
Vrijeme nastanka gradiva: 1769./1961.
Razina opisa: fond
Količina: 77 knj, 229 svež.; 17,50 d/m
Stvaratelj: Župa Sv. Stošije Zadar (Parrocchia di S.Anastasia)

 

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

U prvim stoljećima kršćanstva nisu postojali pravi župnici niti župe. Tada je redovito živjelo po više svećenika u gradovima kraj stolne crkve, a oni svećenici koji su boravili na selu nisu bili stalni župnici već su obavljali povremenu skrb za vjernike. Riječ župa (paroecia, parochia) u početku je označavala područje podređeno biskupu ili biskupiji. Kasnije je kao i riječ dioecesis označavala manja crkvena područja, osobito na selu. Riječ parochus (župnik) nastala je puno kasnije i počela se češće upotrebljavati tek na posljednjim sjednicama Tridentskoga sabora. Prije 16. st. upravitelji župnih crkava zvali su se plebanus, curatus, presbyter parochianorum, sacerdos proprius, pastor, curio.

Po selima i gradovima koji nisu bili sjedište biskupa, župe su se počele osnivati u 5. i 6. st. pogotovo od kada se uvodi običaj župničkih nadarbina. Po gradovima koji su biskupska sjedišta tek se u 11. stoljeću počeo uvoditi običaj da se u njima osniva više župa. Tridentski sabor donio je više novih zakona (kao što je vođenje matičnih knjiga, vjerska pouka i dr.) koji su učvrstili stalnost župa. Tako je i u Zadru župa Sv. Stošije sve do 19. stoljeća bila jedina župa u gradu. Svi kršteni u drugim gradskim crkvama, (bilo onima koje su vodili svjetovni bilo redovnički svećenici) bili su upisani u matice Sv. Stošije. U vrijeme osmanlijske okupacije naših krajeva u zaleđu Zadra velik broj starih župa bio je uništen, crkve su bile spaljene, a nove župe nisu bile stvorene. Tada su redovnici franjevci dobili jurisdikciju za povremenu pastorizaciju područja koja su obuhvaćala više sela, a nazivali su ih župama. Nakon odlaska Turaka i smirivanja stanja, krajem 17. st. i početkom 18. st., počinju se ponovo formirati nove župe, sada sa svojim stalnim župnicima. Bulom (Locum Beati Petri) iz 1828. god crkvena organizacija u Dalmaciji doživljava velike promjene, a ukidanjem i pripajanjem pojedinih biskupija i župe su doživjele različite promjene. Uz župu Sv. Stošije koja je bila jedina župa u gradu, 1832. godine osniva se nova župa Sv. Šime i od tada se gradski teritorij dijeli na dvije župe.

 

NADLEŽNOST, FUNKCIJE I PODRUČJE DJELOVANJA

Župa je osnovna jedinica u podjeli crkvenog teritorija na crkvene upravne jedinice. Župa je dio omeđenoga prostora koji obuhvaća zajednicu vjernika i u kojoj se obavljaju krštenja i podjeljuju sakramenti, sklapaju brakovi i organizira pastoralni rad s vjernicima svih životnih dobi. Svećenik koji upravlja nekom župom naziva se župnik, a on se uzdržava prilozima vjernika, ranije i određenim davanjima te od prihoda nadarbina. Područje župe kroz povijest uglavnom se nije podudaralo s upravnim granicama područja svjetovne vlasti (komune, općine i dr.). Granice župa kroz povijest bile su uvijek precizno određene ali ipak često je dolazilo do sukoba između župa oko nekog područja i to prvenstveno zbog ubiranja desetine. Za župu Sv. Stošije ne možemo točno utvrditi kada postaje župa, ali pretpostaviti je da postoji od najstarijih vremena. Uslijed povijesnih prilika granice župe Sv. Stošije mijenjale su se više puta kroz povijest. Sve do 1832. god. župa Sv. Stošije je jedina župa u gradu Zadru. Kako se grad širio postupno su osnivane i nove župe.

 

POVIJEST FONDA

Arhiv župe Sv. Stošije nalazio se u prostorijama Župnog ureda do 2008. godine kada je premješten u spremište Arhiva Zadarske nadbiskupije. Pretpostaviti je da je ovo tek djelomično sačuvan Župni arhiv jer postoji tek neznatan dio sačuvanih spisa starijih od 19. stoljeća. Stariji dio gradiva vjerojatno je nastradao kao i Arhiv Zadarske nadbiskupije u višestrukim nezgodama kroz prošla stoljeća. Fond nije arhivistički obrađen.

 

SADRŽAJ FONDA

Arhivski fond se sastoji od spisa Župnog ureda, spisa Župnog vijeća (crkovinarstvo), ekonomskih spisa te spisa vjenčanja i smrti. Spisi Sv. Stošije su sadržavali i matične knjige župe no one su naknadno izdvojene i uklopljene u zbirku matičnih knjiga i parica matičnih knjiga Zadarske nadbiskupije.

 

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala.
1. Urudžbeni zapisnici (Protocolli parrocchiali) Župnog ureda Sv. Stošije, 1847.–1957., 19 knjiga.
2. Kazala urudžbenoga zapisnika Župnog ureda Svete Stošije, 1887.–1890., 1 knj.

Opći spisi
1 Spisi Župnoga ureda Sv. Stošije (Atti parrochiali), 1849.–1949., 71 svež.
2 . Župnički izvještaji (Atti tenuti dai curati riferibili),1803.–1846., 3 svež.

Crkovinarstvo — Župno vijeće (Fabbriceria di S. Anastasia)
1. Urudžbeni zapisnici crkovinarstva (Protocolli del ufficio di fabbrico della basilica metropolitana), 1851.–1899., 6 knj..
2. Sjednice crkovinarstva metropolitanske katedrale, 1887.–1927.,1 knj.
3. Spisi i računski izvještaji (Rendiconto della fabbriceria della Basilica metropolitana), 1867.–1961., 34 svež.
4. Nadarbine (Atti fondazionali della fabbriceria di S. Anastasia), 1 svež..
5. Dnevnici blagajne crkovinarstva Sv. Stošije, 1929.–1933., 1 svež.
6. Uprava crkovinarstva — glavna knjiga računa, 1840.–1843., 3 knj.
7. Razni doprinosi i izdaci crkovinarstva Sv. Stošije, 1954.–1959., 1 knj.
8. Prihodi i rashodi crkovinarstva Sv. Stošije, 1948.–1959., 1 knj.

Ženidbeni spisi (Atti matrimoniali)
1. Ženidbene dozvole (Licenze matrimoniali), 1769.–1846., 5 svež.
2. Ženidbeni spisi, 1847.–1941., 65 svež.
3. Bračne razmirice (Dissidia matrimonialia), 1 svež.
4. Riješeni ženidbeni slučajevi (Att matrimoniali ad acta), 1 svež.
5. Napovjedi vjenčanja (Libro della pubblicazione per matrimonio), 1906.–1959., 16 knjižica

Smrtovnice
1. Smrtovnice (Licenzialmenti mortuari), 1830.–1886., 14 svež.
2. Mrtvozornički list (Bolletino di verificazione del decesso), 1900.–1943., 20 svež.
3. Pravilnik za sprovode (Regolamento funerale), 19. st., 1 svež.

Izvodi iz matičnih knjiga/anagrafi
1. Izvadci krštenih, vjenčanih, umrlih i druge potvrde, 1 svež.
2. Upisnice (matricole) za obitelji iz anagrafa, 1860.–1906., 1 svež.
3. Odluke o promjeni prezimena, 1 svež.
4. Knjiga mrtvorođene djece, 1837.–1847., 1–knj.
5. Knjiga djece nezakonito rođene koje roditelji namjeravaju ozakoniti naknadnim brakom, 1885.–1904., 1904–1922., 2 knjige
6. Knjiga — popis rođenih (prikazanih) u crkvi Sv. Stošije, 1817.–1823., 1823.–1825., 2. knj.
7. Knjiga — popis umirovljenika (u doslužnosti) u župi Sv. Stošije, 1877.–1884. 1 knj

Crveni križ, ratni zarobljenici
1. Urudžbeni zapisnik o ratnim zarobljenicima (Protocollo corrispodenza prigionieri), 1941., 1 knj.
2. Podatci o zarobljenicima u Drugom svjetskom ratu (Internati di guerra), 2 svež.
3. Ratni zarobljenici — civili, (Internati di guerra), 1 svež.
4. Ratni zarobljenici, pronađeni, 1 svež..
5. Ratni zarobljenici — negativni odgovori, 1941., 1 knj.

Bratovštine i društva
1. Društvo sv. Vinka Paulskog (Società di S.Vicenzo — Conferenza di S. Anastasia), 1891.–1894. Zapisnici sjednica (Protocollo sedute), 1880.–1881. 1887.–1909., 6 knj., 1 svež.
2. Bratovština molitve za duše u čistilištu (Confraternità del suffragio delle anime del purgatorio), Popis članova pridruženih, živućih, preminulih i stalnih (Elenco aggregati, vivi, defunti e perpetui), 1933.–1939. 1 knj. Bratovština molitve za duše u čistilištu: Knjiga blagajne (Libro di cassa), 1933.–1943., 1 knj.
3. Pobožna udruga Srca Isusova i Marijina (Libro degli aggregati alla Pia unione dei Sacri Cuori di Gesù e Maria). Popis članova, 1853.–189., 1 knj.
4. Bratovština Presvetoga Sakramenta (Libro di gestione della Confraternità del S. Sacramento alla metropolitana), 1888.–1906., 1 knj.
5. Pobožna udruga kćeri Marijinih u Zadru. Popis članova (Registro della Pia Unione delle figlie di Maria in Zara), 1 knj.

Razno
1. Knjiga vjeronaučnih polaznika (Libro del istruzione catechistica), 1933.–1943., 2 knj.
2. Popis crkvenog posuđa i ukrasa u katedrali 30–ih godina 20. st., 1 knjižica
3. Zakladne mise župnika katedrale Sv. Stošije kao nadarbine Sv. Marka, 1 knj.
4. Nadarbina sv. Marka — župski dom (Beneficium simplex S. Marci), 4 knj.
5. Nestalni župljani (Incerti parochiani), 1918.–1928. i 1929–1942. , 2 knj.
6. Sv. mise u katedrali, 1900. — 1944., 5 knjižica
7. Popravci katedrale sv. Stošije, 1946. 1 svež.
8. Tablični pregledi i popisi (Prospetti e specifiche di coscrizione), 19. st., 1 svež.
9. Objave i obavijesti (Notificazioni e istruzioni), 1 svež.

 

JEZIK/PISMO: talijanski, latinski i hrvatski; latinica

 

OBAVIJESNO POMAGALO: Privremeni popis i registraturna pomagala

 

 

BIBLIOGRAFIJA

Bianchi, Carlo Federico. Fasti di Zara. Zadar, 1888. *** Bianchi, Carlo Federico. Zara cristiana, sv. 1–2. Zadar, 1877. *** Bianchi, Carlo Federico. Kršćanski Zadar, sv. 2 / preveo Velimir Žigo. Zadar: Zadarska nadbiskupija, Matica hrvatska, 2011. *** Klaić, Nada; Petricioli, Ivo. Zadar u srednjem vijeku do 1409. Zadar: Filzofski fakultet, 1976. *** Ponte Valerio. Historia Ecclesiae Iadrensis, Rivista Dalmatica, Zadar, IV, I (1907), fasc. 1–2: str. 303–326.