HR–AZDN–27: Bondulić Tomislav, 1963./1995.

Signatura: HR–AZDN–27
Klasifikacija: K.3
Naziv fonda: Osobni arhivski fond Tomislav Bondulić
Vrijeme nastanka gradiva: 1963./1995.
Razina opisa: fond
Količina: 1 kut., 0,10 d/m
Stvaratelj: Tomislav Bondulić

 

BIOGRAFSKI PODATCI

Tomislav Bondulić rodio se u Olibu 11. kolovoza 1936. Osnovnu školu završio je na rodnom Olibu. Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju završava u Zadru, a Teološki fakultet u Zagrebu. Za svećenika ga je zaredio na Olibu 29. lipnja 1962. mons. Mate Garković. Studij teologije završio je u Zagrebu. Kao odličan student nastavlja studiranje na Papinskom sveučilištu Gregoriana gdje 1967. postiže doktorat iz kanonskoga prava. Nakon završetka studija 1967. imenovan je članom savjeta — Stalne izložbe crkvene umjetnosti u Zadru (SICU) te rektorom Bogoslovnog i Đačkog sjemeništa »Zmajević «, a 1968. i profesorom kanonskoga prava na Višoj bogoslovnoj školi u Zadru. Od godine 1969. profesor je njemačkoga jezika na Nadbiskupskoj školi za spremanje svećenika. Nakon prestanka djelovanja škole 1970. imenovan je župnikom Župe sv. Stošije u Biogradu i ujedno dekanom Biogradskog dekanata. Na tom mjestu ostaje do 1991. Uz ove funkcije, 1971. imenovan je predsjednikom Dijecezanskog crkvenog suda u Zadru. Od 1972. uz Biograd poslužuje i župu Polača. Kanonikom Stolnog kaptola postaje 1986. Na njegovu inicijativu osniva se nova župa sv. Ivana u Biogradu. Od 1991. župnik je katedralne crkve Sv. Stošije u Zadru i dekan Zadarskog dekanata. Utemeljenjem Visoke teološko–katehetske škole u Zadru 1992. postaje prvim njenim ravnateljem. Preminuo je 21. lipnja 2001. godine.

 

POVIJEST FONDA

Ovaj fond je dospio u Arhiv Zadarske nadbiskupije nakon smrti don Tomislava Bondulića 2001. godine. Fond nije arhivistički obrađen.

 

SADRŽAJ FONDA

Fond sadrži 1 kutiju rukopisne ostavštine, najvećim dijelom osobne korespondencije.

 

POPIS GRADIVA

Pisma, dopisnice, razglednice, čestitke, fotografije i dr., 1 kut.

 

JEZIK/PISMO: hrvatski; latinica.

 

OBAVIJESNO POMAGALO: Ne postoji