HR–AZDN–30: Duka Šime, 1932./2005.

Signatura: HR–AZDN–30
Klasifikacija: K.3
Naziv fonda: Osobni arhivski fond Šime Duka
Vrijeme nastanka gradiva: 1932./2005.
Razina opisa: fond
Količina: 12 kut.; 1,20 d/m
Stvaratelj: Šime Duka, Simeone Duca

 

BIOGRAFSKI PODATCI

Šime Duka rodio se u Arbanasima — Zadar 27. rujna 1915. godine. Osnovnu školu završava u Arbanasima, a teologiju na Zadarskoj bogosloviji. Zaređen je za svećenika 29. ožujka 1942. godine. Njegova prva služba bila je služba župnika župe Dračevac Zadarski 1942. Godine 1943. imenovan je osobnim tajnikom tadašnjeg zadarskoga nadbiskupa Munzanija. Godine 1948. kao osobni tajnik nadbiskupa Munzanija odlazi u Italiju. Mons. Duka se u Italiji nastanjuje u Rimu i ondje nastavlja školovanje. Na Papinskom Lateranskom sveučilištu postigao je doktorat obaju prava (civilnoga i kanonskog). Završio je i studij paleografije i arhivistike na glasovitoj Vatikanskoj školi za paleografiju i arhivistiku. Njegova prva dužnost u Italiji bila je u Biskupiji Civitavecchia gdje je bio biskupski vikar i prepozit Katedralnog kaptola. Ondje je u predgrađu osnovao župu i izgradio novu župnu crkvu. Uz ove navedene dužnosti on obavlja u Vatikanu službu savjetnika i tajnika Papinske komisije za crkvene arhive kao i tajnika Udruženja crkvenih arhivista. Dugo godina bio je tajnik Tajnog vatikanskog arhiva. Kasnije prelazi u Biskupiju Porto Santa Rufina gdje je bio kanonik penitencijar te prepozit Katedralnog kaptola u La Storti. Zbog zasluga mons. Duka je imenovan počasnim naslovima protonotara Svete Stolice i osobnoga prelata Njegove Svetosti Pape. Mons. Duka je ujedno jedan od najvećih donatora u izgradnji i obnovi zadarskih crkava. Sveučilište u Zadru ga je zbog donacija za obnovu crkve Sv. Dimitrija imenovalo prvim počasnim doktorom Zadarskog sveučilišta. Na poticaj blažene Majke Terezije mons. Duka je obnovio i sagradio u Skadru u Albaniji nacionalno svetište Gospe Dobrog Savjeta. U svom dugogodišnjem radu mons. Duka razvio je i publicističku djelatnost. Njegova važnija djela iz arhivistike su: Enchiridion archivorum ecclesiasticorum 1966., suautor je s Bazilijem Pandžić priručnika za crkvene arhive Archivistica ecclesiastica, 1967. S područja prava objavio je djelo La Magistratura nella nuova costituzione Italiana, 1951. i La filiazione illegitima, 1954. God. 2002. Mons. Duka je proslavio dijamantni jubilej 60 godina svećeništva. Preminuo je u svojoj 91 godini života u Rimu 28. ožujka 2006., a pokopan je na vlastitu želju u crkvi Gospe od Zdravlja u Zadru.

 

POVIJEST FONDA

Fond je dospio u Arhiv Zadarske nadbiskupije nakon smrti mons. Šime Duke, 2006. god. Fond nije arhivistički obrađen.

 

SADRŽAJ FONDA

Fond sadrži 12 kutije Dukine rukopisne ostavštine, dopisivanje, osobne spise, predavanja, fotografije i dr.

 

POPIS GRADIVA

1. Dopisivanje, čestitke, kut. 1.
2. Dopisivanje, čestitke, pisma, razglednice, kut. 2.
3.. Fotografije, kut. 3–9.
4. Propovijedi, govori, kut. 10.
5. Dopisi, osobni spisi, fotografije, preslike, kut. 11.
6. Varia, kut. 12.

 

JEZIK/PISMO: talijanski i hrvatski; latinica.

 

OBAVIJESNO POMAGALO: Ne postoji

 

BIBLIOGRAFIJA

Vjesnik zadarske nadbiskupije, br. 5–6. Zadar: Nadbiskupski ordinarijat, 2006