HR–AZDN–6: Nadbiskupsko sjemenište Zmajević (Nadbiskupska gimnazija) u Zadru, 1839./1965.

Signatura: HR–AZDN–6
Klasifikacija: D 2.1
Naziv fonda: Nadbiskupsko sjemenište Zmajević / Nadbiskupska gimnazija u Zadru
Vrijeme nastanka gradiva: 1839.–1965.
Razina opisa: fond
Količina: 129 knj., 18 svež.; 2,20 d/m
Stvaratelj: Nadbiskupsko sjemenište Zmajević./Nadbiskupskagimnazija
Nadbiskupsko sjemenište u Zadru
Piccolo seminario Zmajevich (Ginnasio–Liceo), Seminarium archiepiscopale Jadrense (Zara) (Ginnasio–Liceo), Malo sjemenište »Zmajević« — (Nadbiskupska klasična gimnazija u Zadru).

 

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Preteča ovom sjemeništu i gimnaziji je Latinsko sjemenište koje je nadbiskup Bernardo Florio osnovao 1656. u Zadru. Ono je otvoreno poslije njegove smrti, a djelovalo je do pada Mletačke republike 1797. Uz Florijevo latinsko sjemenište od 1748. djeluje i glagoljaško Zmajevićevo sjemenište s nastavom na hrvatskom jeziku, a također prethodi Nadbiskupskom malom sjemeništu. Premda ga je nadbiskup Vicko Zmajević osnovao, svečano ga je 1. svibnja 1748. otvorio njegov nasljednik, nadbiskup Mate Karaman kao Ilirsko nadbiskupsko sjemenište (Seminarium archiepiscopale Illyricum).

U Zmajevićevu Ilirskom sjemeništu odgajali su se i obrazovali siromašniji mladići iz Zadarske nadbiskupije i Ninske biskupije na materinjemu hrvatskom jeziku i kasnije su kao svećenici glagoljaši obavljali službu Božju na hrvatskom jeziku.

Zbog negodovanja mletačke vlasti sjemenište je bilo pod izravnom papinom zaštitom.

Austrijske su vlasti 1821. ukinule Zmajevićevo nadbiskupsko sjemenište i osnovale visokoškolsku ustanovu Centralno Ilirsko bogoslovno sjemenište za cijelu Dalmaciju. Tako u razdoblju od 1821. do 1839. nije postojalo dječačko sjemenište, pa su se kandidati u tome razdoblju obrazovali u župama. Postojala je zaklada iz čijega su fonda školovani sjemeništarci sa stanom izvan zavoda, a pohađali su državnu gimnaziju.

Do promjene dolazi 1865. kada u Zadar dolaze isusovci. Oni su dobili na upravu Nadbiskupsko malo sjemenište Zmajević (Piccolo seminario Zmajevich) skupa s gimnazijom i licejom. To je sjemenište otvorila Nadbiskupija i povjerila ga vodstvu isusovaca mletačke provincije.

Zbog nedostatka prostora u zgradi staroga Zmajevićevog ilirskog sjemeništa ono se moralo premjestiti u kuću na trgu Sv. Dimitrija. Godine 1867. Centralno bogoslovno sjemenište (Studium theologicum) dobiva novu zgradu nasuprot katedrale, a malo je sjemenište prešlo u staru zgradu. Godine 1893. isusovci prestaju upravljati sjemeništem i gimnazija prestaje s radom. Od 1893. do 1921. polaznici su srednješkolsko obrazovanje stjecali u državnim gimnazijama na talijanskom, a od 1897. i na hrvatskom jeziku. Polaznici su sada uglavnom iz Zadarske nadbiskupije, dok je manji broj iz drugih susjednih biskupija. Crkva je iz Zmajevićeve zaklade stipendirala samo polaznike iz Zadarske nadbiskupije, a ostale su stipendirale njihove biskupije ili su sami plaćali svoj smještaj i školovanje u sjemeništu i državnoj gimnaziji.

Talijanskom okupacijom 1918. prestaje rad Zmajevićeva sjemeništa. Na mjesto ukinutog sjemeništa apostolski administrator Borzatti 1922. osniva novo sjemenište s gimnazijom i licejom na talijanskom jeziku (Seminario arcivescovile Zara). Do 1926. postoji 5 razreda gimnazije, a tada se uvodi jedna godina liceja filozofije. Kasnije se uvode tri godine filozofije. Predmeti su uglavnom bili isti kao i za vrijeme isusovačke uprave sjemeništem i gimnazijom. Okupacijom Zadra od strane Kraljevine Italije u sjemeništu i gimnaziji se provodila cjelokupna nastava na talijanskom jeziku, a njegovao se duh talijanske kulture i umjetnosti što je vodilo odnarođivanju hrvatskih mladića koji su činili većinu polaznika.

Sjemenište i gimnazija su zbog bombardiranja Zadra 1943. preseljeni u Veli Lošinj. Ovo sjemenište na talijanskom jeziku u Velom Lošinju djeluje do školske godine 1947./48., kada prestaje s radom. Već sljedeće školske godine 1948./49. otvara se Malo sjemenište Zmajević s Nadbiskupskom klasičnom gimnazijom u Zadru po tada važećim zakonima Narodne Republike Hrvatske. Godine 1956. ukidaju se vjerske škole u Hrvatskoj, pa se namjesto dotadašnje Nadbiskupske klasične gimnazije koja djeluje do školske godine 1957./58. otvara Nadbiskupska srednja škola za spremanje svećenika. Sjemeništarci otada završne razredne ispite polažu najprije u gimnaziji Vladimira Nazora, a potom u gimnaziji Jurja Barakovića.

 

NADLEŽNOST I FUNKCIJE

Sjemenište je primalo crkvene stipendiste ali i one privatne koji su sami plaćali svoje školovanje. Gimnaziju su polazili i kandidati za svećeničko zvanje također iz drugih biskupija, a trajala je četiri godine (tzv. gramatika). Nakon završene četiri godine polaznici su još dvije dvije godine pohađali licej humanistike i dvije godine filozofije. Tako je gimnazija sve skupa imala osmogodišnje školovanje.

U prve dvije godine gramatike bili su predmeti: vjeronauk, hrvatski, latinski, talijanski, zemljopis, matematika, kaligrafija, prirodopis. U druge dvije godine gramatike i dvije godine humanistike, uz gore navedene predmete, polaznici su učili grčki jezik, njemački jezik, povijest i fiziku. U posljednje dvije godine filozofije imali su predmete: vjeronauk, filozofiju, matematiku, latinski i grčki jezik, talijanski, hrvatski, njemački, povijest, prirodne znanosti i fiziku. Neki od navedenih predmeta su se tijekom vremena napuštali dok su se novi uvodili u školski program.

 

POVIJEST FONDA

Prestankom djelovanja određenog sjemeništa ili gimnazije gradivo se odlagalo u Arhiv Zadarske nadbiskupije. Spisi Florijeva latinskog sjemeništa nisu sačuvani. Također spisi starog Ilirskog sjemeništa Zmajević vjerojatno su uništeni ili se nalaze na nekom drugom nepoznatom mjestu. Gradivo je sačuvano fragmentarno i fond nije arhivistički obrađen.

 

SADRŽAJ FONDA

Fond sadrži spise uprave Sjemeništa i gimnazije, ekonomske spise, razne ekonomske i blagajničke knjige te 102 knjige imenika i dnevnika nadbiskupskih gimnazija. Spisi uprave sadrže uglavnom prepisku između uprave Sjemeništa i polaznika, Nadbiskupskog ordinarijata, župnih ureda iz kojih dolaze polaznici te lokalnih vlasti i dr. Svežnjevi ekonomskih spisa sadrže razne račune i dio blagajničkih dnevnika sjemeništa. Tu su još i knjige blagajničkih dnevnika te knjige plaćanja polaznika sjemeništa i jedna knjiga troškova za obnovu Sjemeništa 1948./49. Knjige dnevnici od školske godine 1957./58. do 1964./65. pripadaju Srednjoj školi za spremanje svećenika.

 

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige
1. Imenici gimnazije i liceja od škol. god. 1922./23.–1947./48., 29 knj.
2. Razredni dnevnici Nadbiskupske klasične gimnazije (1949.–1956.) i dnevnici Srednje škole za spremanje svećenika, 1957.–1964.) 73 knj.
3. Blagajnički dnevnici, 19–20 st., 18 knj.
4. Plaćanje polaznika sjemeništa 20. st, 8 knj.
5. Troškovi obnove zgrade sjemeništa 1948./49., 1 knj.

Spisi: 1841.–1905., svež. 1–18.
1. Spisi rektorata Malog sjemeništa Zmajević, 1841.–1853., 1 sv
2. Spisi rektorata Malog sjemeništa Zmajević, 1854.–1856., 1 sv.
3. Spisi rektorata Malog sjemeništa Zmajević, 1857.–1870., 1 sv.
4. Spisi rektorata Malog sjemeništa Zmajević, 1871.–1893., 1 sv.
5. Spisi uprave Nadbiskupskog sjemeništa Zmajević, 1895.–1905.
6. Molbe za dodjelu stipendija, 1884.–1887., 1 svež.
7. Popisi polaznika i profesora sjemeništa, inventare sjemeništa i dr., 19. st., 1 svež.
8. Računi i dnevnici blagajne, 18. i 19. st., 4 svež.
9. Računi i dnevnici blagajne, 19. i 20. st., 4 svež.
10. Računi i dnevnici blagajne, 19. i 20. st., 1 svež.
11. Ekonomski spisi — završni računi, 19. st., 1 svež.
12. Ekonomski spisi — završni računi, 19. st., 1 svež.

 

JEZIK/PISMO: talijanski, hrvatski, njemački i latinski; latinica.

 

OBAVIJESNO POMAGALO: Ne postoji.

 

BIBLIOGRAFIJA

Bianchi, Carlo Federico. Zara cristiana 1. Zadar, 1877. *** Kolanović, Josip. Zadarska nadbiskupija prema izvješćima „ad limina“ 1599.— 1797., Sedamnaest stoljeća zadarske crkve: zbornik radova znanstvenog skupa o 1700. obljetnici mučeništva Sv. Stošije 16.–18. studenog 2004., sv. 1. Zadar: Zadarska nadbiskupija, 2009.*** Maštrović, Ljubomir. Povijesni pregled školstva u Zadru. Zadar: geografija, saobraćaj, povijest, kultura: Zbornik. Zagreb: Matica hrvatska, 1964.: str. 487–526 *** Peričić, Eduard. Nadbiskup Vicko Zmajević. Zadarska smotra 1/2 (1995).