HR–AZDN–16/5: Nadarbine i zaklade Zadarske nadbiskupije, 1305./1943.

Signatura: HR–AZDN–16/5
Klasifikacija: J.1.1
Naziv fonda: Zadarska nadbiskupija/metropolija
Naziv serije: Nadarbine i zaklade Zadarske nadbiskupije (Beneficia et fundationes)
Vrijeme nastanka gradiva: 1305./1943.
Razina opisa: serija
Količina: 22 knj., 30 svež.; 2,20 d/m

 

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA
Vidi HR–AZDN: Zadarska nadbiskupija, str. 68–75

 

SADRŽAJ SERIJE

Serija sadrži spise nadarbina, nadarja (beneficija) i zaklada (fondazione) Zadarske nadbiskupije. Nadarbine su uglavnom nekretnine (zemljišta koja su u vlasništvu Crkve), a dana su na doživotni ili ugovorni period na korištenje uz određena davanja. Crkvene nadarbine i zaklade su nastajale darivanjem dobara Crkvi (bilo nekretnina, bilo u novcu) od strane vjernika u određenu nabožnu svrhu. Zaklada je mogla nastati financiranjem same crkve ili crkvenih osoba u korist nekakve dobrotvorne svrhe. Zaklade su se davale u najam.

 

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige
1. Nadarbina (beneficij): Preko — popis zemljišnih čestica i davanja kolona, 19.st.
2. Nadarbina (beneficij): Preko — popis zemljišnih čestica i davanja kolona, 19.st.
3. Nadarbina (beneficij): Preko — popis zemljišnih čestica i davanja kolona, 19.st.
4. Nadarbina (beneficij): Preko — popis zemljišnih čestica i davanja kolona, 19.st.
5. Nadarbina (beneficij): Preko — popis zemljišnih čestica i davanja kolona, 19.st.
6. Nadarbina (beneficij): Sv. Mihovil na brdu — Lukoran: posjedi, 19.st.
7. Nadarbina (beneficij): Sv. Mihovil na brdu — Lukoran: posjedi, 19.st.
8. Nadarbina (beneficij): Sv. Mihovil na brdu — Lukoran: davanja kolona, 19.st.
9. Nadarbina (beneficij): Brbinj — popis kmetova Brbinjske općine 19.st.
10. Nadarbina (beneficij): Brbinj — popis davanja kolona, 19. st.
11. Nadarbina (beneficij): Bibinje — Popis zemljišnih čestica i davanja kolona, 19. st.
12. Nadarbina (beneficij): Bibinje — Popis zemljišnih čestica i davanja kolona, 19. st.
13. Nadarbina (beneficij): Poljana — popis davanja kolona, 19.st.
14. Nadarbina (beneficij): Poljana — popis davanja kolona, 19.st.
15. Nadarbina (beneficij): Poljana — popis davanja kolona, 19.st.
16. Nadarbina (beneficij): Sali — popis davanja kolona, 19.st.
17. Nadarbina (beneficij): Filip i Jakov — popis davanja kolona opatije u Rogovu, 19.st.
18. Nadarbina (beneficij): Pašman — popis zemljišnih čestica i kolona (davanja) ,19.st.
19. Nadarbina (beneficij): Matafari — svete mise, 1885.–1925.
20. Nadarbina (beneficij): Bianchi — svete mise, 1897.–1906.
21. Zaklada — Fontanella — Smoković, 19. st.
22. Nadarbine — razno, 1746.–1862.

Spisi: 1305./1943., 30 svež.
1. Nadarbine (beneficiji) — ovjerovljeni prijepisi dokumenata, 15. st. i dalje.
2. Nadarbine (beneficiji) — 16. i 19. st.
3. Nadarbine (beneficiji) — 17. i 18. st.
4. Nadarbine (beneficiji) — ugovori iz 16.–18. st.
5. Nadarbina (beneficij) — Preko — prijepisi dokumenata.16.–18 st.
6. Nadarbina (beneficij) — ugovori, 1806./1883.
7. Nadarbina (beneficij) — ugovori, 1878. –1880.
8. Nadarbine (beneficiji) — Preko, Poljana, Sv. Eufemija
9. Nadarbina (beneficij) — Sv. Marko Zadar
10. Nadarbina (beneficij) — Sv. Marko Ražanac
11. Nadarbina (beneficij) — Marchis
12. Nadarbina (beneficij) — Marchis
13. Nadarbina (beneficij) — Sv. Dimitrije
14. Nadarbina (beneficij) — Bianchi
15. Nadarbine (beneficiji) — Sv. Jakov, Urbano Grabxich, Hračić, Bl. Dj. Marija, Belafuža, Piazzola, Sv. Silvestar.
16. Nadarbine (beneficiji) — Felicinović, Glavaz, Lupović, Sv. Kuzme i Damjan, Sv. Rok, Sibičić.
17. Nadarbine (beneficiji) — Sv. Ivan Evan, Sv. Lovro, Sv. Pelegrin.
18. Nadarbine (beneficiji) — Pašman, Požarišće, Crno.
19. Nadarbine (beneficiji) — Ivanusseo, S. Croce, S. Duomo, Budislavić, Glavac.
20. Nadarbina (beneficij) — Arbanasi
21. Nadarbine (beneficiji) — Arbanasi
22. Nadarbine (beneficiji) — Arbanasi, Pašman, Veli Rat
23. Nadarbina (beneficij) — Convento dell’ Immacolata Concezione della B.V. Maria Zemunik.
24. Nadarbina (beneficij) — Univerza Presvetog Srca: izvlaštenja, uknjižbe
25. Nadarbine (beneficiji) — Bokanjac, Nerezine — agrarna reforma.
26. Nadarbine (beneficiji) — Bibinje, Crno, Neviđane, Sali, Žman: posjedovni listovi
27. Zaklada — Filippi — Zadar
28. Zaklade — Kaptola, Katedrale i crkve Sv. Krševana, 14.–19. st.
29. Zaklada — Antuna Gjivoje: oporuka
30. Nadarbine (beneficiji) — nacrti, katastarske mape

 

DOPUNSKI IZVORI I BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–AZDN–16: Zadarska nadbiskupija, str. 77–78