HR–AZDN–51: Inventari župa Zadarske nadbiskupije, 1849./1923.

Signatura: HR–AZDN–51
Klasifikacija: L.2.
Naziv zbirke: Inventari župa Zadarske nadbiskupije
Vrijeme nastanka gradiva: 1849./1923.
Razina opisa: zbirka
Količina: 10 kut.; 1,0 d/m

 

SADRŽAJ ZBIRKE

Zbirka inventara župa Zadarske nadbiskupije sadrži popise (inventare/našastare) pokretne i nepokretne imovine župa Zadarske nadbiskupije. Od najranijih vremena župe su bile obvezne imati inventare/našastare posjeda i pokretne crkvene imovine. Tako, primjerice, najstarije apostolske i biskupske vizitacije redovito imaju i popise poglavito crkvenoga ruha, posuđa, knjiga i dr. Izričite odredbe o obveznoj izradi inventara donosi Zakonik kanonskoga prava Katoličke crkve iz 1917. godine. Taj zakonik u dijelu o upravljanju crkvenim dobrima (Kanon 1283, stavak 2 i 3) određuje da upravitelji župa prije preuzimanja župe moraju napraviti iscrpan imovnik nekretnina i pokretnina župe. Inventare su sastavljali župnici ili dekani dekanata određene župe većinom u tri primjerka. Jedan primjerak dostavljali su Nadbiskupskom ordinarijatu, jedan dekanatu, a jedan se čuvao u župi. Ponekad je mjesni biskup dekretom izričito tražio da se izrade i inventari, primjerice prigodom utvrđivanja stanja u župi nakon uređenja crkve, provjere istinitosti inventara. Inventari/našastari koji se ponekad nazivaju i imovnici uglavnom su sadržavali popise nekretnina, kao što su crkvena zemljišta, župnički posjedi i nadarbine (beneficiji), građevine (crkva, župna kuća, gospodarske zgrade i dr.), pokretnina kao što su crkveno posuđe, svećeničko ruho, dragocjenosti, slike, pokućstvo (namještaj, alati i strojevi i dr.), popis životinja–stoke, zatim popis knjiga (knjižnice, matične knjige, misali, brevijari i dr.), popis arhiva (zapisnici, spisi, kutije, svežnjevi i dr.). Osim stanja nekretnina i pokretnina u inventarima se navodilo i stanje blagajne crkovinarstva (fabbriceria). Ova zbirka je sređena po postojećem starom popisu koji se nalazi u Arhivu Zadarske nadbiskupije, a koji je po svemu sudeći sastavljen iz više dijelova i u različitim vremenskim razmacima. Gradivo ove zbirke tijekom vremena je izdvajano iz spisa Nadbiskupskog ordinarijata kao zasebna cjelina, što se vidi pretragom samih urudžbenih zapisnika Ordinarijata gdje su ovi inventari zavedeni pod rednim brojevima.

 

JEZIK/PISMO: talijanski, hrvatski; latinica.

 

OBAVIJESNA POMAGALA

1. Stari popisi inventara
2. Urudžbeni zapisnici i kazala spisa Nadbiskupskoga ordinarijata.
3. Sumarni inventar »Inventari župa zadarske nadbiskupije«.

 

DOPUNSKI IZVORI

HR–AZDN 16/2: Zadarska nadbiskupija/metropolija: Opći spisi Ordinarijata.
Izvornici se nalaze i u dekanatima i župama Zadarske nadbiskupije.

 

BIBLIOGRAFIJA 

Kodeks kanonskog prava s izvorima (1917.); Zakonik kanonskog prava s izvorima, Glas koncila, Zagreb 1996.